Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Differential pressure / ความดันแตกต่างหรือความดันดิฟเฟอเรนเชียล

ความดันแตกต่างหรือความดันดิฟเฟอเรนเชียล (differential pressure, ΔP) เป็นค่าความแตกต่างของความดัน (pressure) ระหว่างจุดสองจุด มีค่าเป็นศูนย์เมื่อความดันทั้งสองจุดที่วัดมีค่าเท่ากัน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน เช่น การวัดความดันแตกต่างเพื่อคำนวณหาค่าอัตราการไหล (flow measurement) หรือการวัดความดันแตกต่างที่ด้านหน้าและด้านหลังของตัวกรองเพื่อประเมินอายุการใช้งาน หากมีค่าความดันแตกต่างมากแสดงว่ามีสิ่งสกปรกติดค้างที่ตัวกรองมาก เป็นต้น

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก