Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Zero absolute pressure / ความดันศูนย์สัมบูรณ์

ความดันศูนย์สัมบูรณ์ (zero absolute pressure) คือ ความดันสุญญากาศ (vacuum) ที่มีค่าสูงที่สุด ใช้เป็นจุดอ้างอิงของความดันสัมบูรณ์ (absolute pressure) ดังรูป ซึ่งที่จุดนี้มีค่าความดันเท่ากับ 0 torr หรือ -760 1 mmHg 

   

 จุดอ้างอิงองความดันในแต่ละรูปแบบ (pressure type)

 (ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก