Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Liquid barometer / บารอมิเตอร์ชนิดของเหลว

บารอมิเตอร์ชนิดของเหลว (liquid barometer) เป็นบารอมิเตอร์ชนิดที่เหมาะสำหรับวัดความดันบรรยากาศ โครงสร้างของบารอมิเตอร์ชนิดของเหลว ประกอบด้วย หลอดแก้วทรงกระบอกปลายปิดข้างหนึ่ง ปลายอีกข้างหนึ่งเปิดคว่ำในอ่างที่มีปรอทบรรจุอยู่ โดยการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของปรอทที่อยู่ภายในหลอดแก้วแปรผันตามค่าความดันของบรรยากาศที่มากระทำกับบารอมิเตอร์ มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

ส่วนประกอบของบารอมิเตอร์

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

 บารอมิเตอร์ชนิดของเหลว

(ที่มา: http://www.teachersource.com/product/eco-celli-barometer/air-pressure)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

      : http://www.teachersource.com/product/eco-celli-barometer/air-pressure(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก