Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Aneroid barometer / แอนิรอยด์บารอมิเตอร์

แอนิรอยด์บารอมิเตอร์ (aneroid barometer) เป็นมิเตอร์วัดความดันที่ทำงานโดยอาศัยการอัดตัวของความดัน (pressure) จากภายนอก ทำให้แคปซูล (capsule) ซึ่งประกอบด้วยแผ่นไดอะแฟรม (diaphragm plate) สองแผ่นประกบกัน เกิดการยุบตัวส่งแรงผ่านแผ่นสปริงบาง โดยเข็มชี้ค่าจะเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งตามความดันบรรยากาศขณะวัด

ภายในแคปซูลเป็นสุญญากาศ (vacuum) ที่่มีค่าต่ำกว่าความดันบรรยากาศมาก จึงมีค่าความไว (sensitivity) ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันบรรยากาศสูง อย่างไรก็ตาม เนื่่องจากโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนทางกล จึงให้ค่าความแม่นยำ (accuracy) ต่ำกว่าการวัดด้วยบารอมิเตอร์ชนิดของเหลว (liquid barometer) โครงสร้างของแอนิรอยด์บารอมิเตอร์ แสดงดังรูป    

   

                                  

โครงสร้างของแอนิรอยด์บารอมิเตอร์

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555 เเละ http://www.yourdictionary.com/aneroid-barometer)

แอนิรอยด์บารอมิเตอร์

(ที่มา: http://www.lacoonline.com/cgi-bin/lacoonline/00216.html)

 

หลักการทำงานของแอนิรอยด์บารอมิเตอร์

(ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=LhE9MA14zbw)

 

นอกจากการใช้ระบบกลไกของสปริงต่อเข้ากับเข็มชี้วัดเพื่อแสดงถึงค่าความดันแล้ว สามารถใช้ทรานสดิวเซอร์วัดตำแหน่งและระยะทางชนิดเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้า (capacitive displacement transducer) สำหรับการตรวจจับการเคลื่อนที่ของแผ่นไดอะแฟรมได้ ซึ่งสัมพันธ์กับค่าความดันที่กระทำกับเครื่องมือวัด (instrument) เรียก บารอมิเตอร์ชนิดนี้ว่า “แอนิรอยด์บารอมิเตอร์แบบค่าความจุ (capacitive aneroid barometer)” ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องมือวัดระดับความสูงในการบินของเครื่องบิน เรียก “อัลติมิเตอร์ (Altimeter)”

  

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

     : http://www.yourdictionary.com/aneroid-barometer

     : http://www.youtube.com/watch?v=LhE9MA14zbw

     : http://www.lacoonline.com/cgi-bin/lacoonline/00216.html(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก