Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Optical pressure transducer / ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดใช้แสง

ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดใช้แสง (optical pressure transducer หรือ photo pressure transducer ) เป็นเครื่องมือวัดความดันที่มีความไว (sensitivity) สูง สามารถรับรู้การเคลื่อนที่ของเครื่องมือวัดความดันทางกล เช่น แผ่นไดอะแฟรม (diaphragm plate) หรือบูร์ดอง (bourdon gauge) แม้มีการเปลี่ยนแปลงของความดัน (pressure) เพียงเล็กน้อย ทรานสดิวเซอร์ชนิดนี้ใช้เซนเซอร์ทางแสง (photo sensor/optical sensor) ในการตรวจจับระยะการเคลื่อนที่ของเครื่องมือวัดความดันทางกล เช่น การใช้เซนเซอร์แสงร่วมกับแผ่นไดอะแฟรม โดยปริมาณแสงที่ไดโอดวัดแสงได้รับจะสัมพันธ์กับความดันที่กระทำกับแผ่นไดอะแฟรม ถ้าความดันที่กระทำกับแผ่นไดอะแฟรมมีค่าน้อยปริมาณแสงที่ไดโอดวัดแสงได้รับจะมีปริมาณมาก ในทางกลับกันถ้าความดันมีค่าสูงขึ้นแผ่นไดอะแฟรมเกิดการโก่งตัวมากขึ้น ชิ้นส่วนบังแสงที่เคลื่อนที่ตามการโก่งตัวของไดอะแฟรมจะกั้นแสงที่ส่งมาจากไดโอดเปล่งแสงไว้ทำให้ปริมาณแสงที่ไดโอดวัดแสงได้รับน้อยลง

ทรานสดิวเซอร์ (transducer) ความดันชนิดนี้มีเสถียรภาพการใช้งานดี ฮีสเตอรีซีส (hysteresis) ต่ำ ค่าการแสดงซ้ำ (repeatability) ดี และค่าความคลาดเคลื่อน (error) ต่ำ เนื่องจากไดอะแฟรมและบูร์ดองสามารถทำงานได้อย่างอิสระไม่ต้องสูญเสียงานในการขับเคลื่อนเข็มชี้วัดหรืออุปกรณ์ชี้ค่า

 

 การทำงานของทรานสดิวเซอร์วัดความดันแบบใช้แสง

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555) (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก