Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Passive transducer / ทรานสดิวเซอร์ชนิดพาสซีฟ

ทรานสดิวเซอร์ชนิดพาสซีฟ (passive transducer) เป็นกลุ่มของทรานสดิวเซอร์ (transducer) ที่ไม่สามารถกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอกเข้ามากระตุ้นเพื่อให้เกิดสัญญาณทางด้านเอาต์พุตในรูปของสัญญาณไฟฟ้า เช่น การป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับโฟโต้รีซิสเตอร์ (photo-resistor) แล้ววัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม เพื่อวัดระดับความเข้มของแสงไฟที่ตกกระทบบนทรานสดิวเซอร์ หรือกล่าวได้ว่าค่าความต้านทานและแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมของโฟโต้รีซิสเตอร์เปลี่ยนแปลงตามระดับความเข้มของแสงสว่าง ตัวอย่างของทรานสดิวเซอร์ประเภทพาสซีฟ ได้แก่ ทรานสดิวเซอร์ชนิดวัดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้า (resistive transducer) เช่น อาร์ทีดี (RTD) เทอร์มิสเตอร์ (thermistor) สเตรนเกจ (strain gauge) ทรานสดิวเซอร์ชนิดวัดการเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำไฟฟ้า (inductive transducer) เช่น ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดเปลี่ยนความเหนี่ยวนำไฟฟ้า (inductive pressure transducer) และทรานสดิวเซอร์ชนิดวัดการเปลี่ยนแปลงความจุไฟฟ้า (capacitive transducer) เช่น ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดเปลี่ยนความจุไฟฟ้า (capacitive pressure transducer)

ทรานสดิวเซอร์ไฟฟ้าชนิดพาสซีฟสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเครื่องมือวัด (instrument) และระบบควบคุมได้ โดยการทำงานของทรานสดิวเซอร์แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของตัวแปรทางฟิสิกส์ที่ต้องการวัด ลักษณะการติดตั้ง และสภาวะแวดล้อม

 

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก