Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ความเร็วสุดท้าย / terminal velocity

ความเร็วสุดท้าย (terminal velocity) เป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ทางอากาศพลศาสตร์ (Aro dynamics) หมายถึง ความเร็วลมสูงสุด (m/s) ที่ทำให้วัสดุลอยตัวหยุดนิ่งในกระแสอากาศ ภายในอุโมงค์ก่อนที่จะปลิวหลุดกระเด็นออกไป

 

การหาค่าความเร็วสุดท้าย

 

ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเร็วสุดท้าย

การใช้ประโยชน์ของความเร็วสุดท้าย

ความเร็วสุดท้ายของวัสดุทางการเกษตรและอาหาร มีความสำคัญกับการออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร ในหลายขั้นตอน ตั้งแต่

การคัดแยก ความเร็วของกระแสอากาศที่ใช้แยกวัสดุ ต้องมีค่าอยู่ระหว่างค่าความเร็วสุดท้ายของวัสดุที่ต้องการให้แยกจากกัน กระแสอากาศจะแยกพาวัสดุที่ความเร็วสุดท้ายต่ำกว่าออกจากวัสดุที่ความเร็วสุดท้ายสูงกว่า(เข้าชม 417 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก