Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

brining / การแช่น้ำเกลือ

การแช่น้ำเกลือ (brining) หมายถึงการแช่อาหาร เช่น เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ อาหารทะเลไปแช่ ในน้ำเกลือ (brine) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรสชาติ เป็นวิธีหนึ่งของการหมักเกลือ (salt curing) ซึ่งเป็นการถนอมอาหาร (food preservation) โดยเป็นการลดความชื้น (moisture content) และค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ (water activity) ของอาหารโดยน้ำในอาหารจะออสโมซีส (osmosis) ออกมา ช่วยควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำใหอาหารเน่าเสีย (microbial spoilage) และจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen)

การแช่น้ำเกลือเป็นขั้นตอนเบื้องต้น ก่อนการนำไปทำให้สุก (cooking) เช่น การต้ม การนึ่ง การย่าง หรือการรมควัน (smoking)(เข้าชม 405 ครั้ง)

สมัครสมาชิก