Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

All-purpose flour / แป้งข้าวสาลีเอนกประสงค์

แป้งข้าวสาลีเอนกประสงค์ คือแป้งข้าวสาลีที่มีสมบัติอยู่กึ่งกลางระหว่างแป้งข้าวสาลีที่ใช้ทำขนมปัง ซึ่งจะต้องมีปริมาณโปรตีนมากกว่า 10.5 เปอร์เซ็นต์ และมีเถ้า (แร่ธาตุ) ประมาณ 0.4-0.5 เปอร์เซ็นต์ และแป้งข้าวสาลีที่ใช้ทำเค้ก ซึ่งจะมีโปรตีนน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ และมีเถ้าน้อยกว่า 0.4 เปอร์เซ็นต์(เข้าชม 43 ครั้ง)

สมัครสมาชิก