Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Anemia / แอนีเมีย

แอนีเมีย คือภาวะโลหิตจาง เนื่องจากในเลือดมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ หรือมีปริมาณฮีโมโกลบินน้อย ทำให้ความสามารถในการพาออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆ ทั่วร่างกายลดน้อยลงด้วย ทำให้ร่างกายออกซิไดส์สารอาหารให้เป็นพลังงานได้น้อยลง ทำให้ไม่มีแรงและเหนื่อยง่าย โลหิตจางไม่ใช่โรค แต่เป็นอาการหรือภาวะซึ่งอาจเกิดจากการขาดสารอาหารบางชนิด เช่น ขาดวิตามินเอ วิตามินซี เหล็ก โปรตีน หรือเสียเลือดมาก เม็ดเลือดแดงถูกทำลาย หรือการสร้างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ(เข้าชม 28 ครั้ง)

สมัครสมาชิก