Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Deoxynucleoside / ดีออกซีนิวคลีโอไซด์

 เป็นไนโตรเจนเบสที่พบในโมเลกุลของกรดนิวคลีอิก ได้แก่ แอดีนีน กัวนีน ไทมีน ยูราซิล หรือไซโทซีน ที่ต่ออยู่กับน้ำตาล
ดีออกซีไรโบส ซึ่งเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก