Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Digestive system / ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร อาจเรียกว่า digestive tract หรือ alimentary canal เป็นระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากถึงทวารหนัก และรวมถึงอวัยวะต่างๆ คือ ตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อนด้วย ซึ่งช่วยผลิตน้ำดีและเอนไซม์ อาจเรียกว่า gastrointestinal หรือ GI system(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก