Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Electrolyte / อิเล็กโทรไลต์

 เป็นของแข็งหรือของเหลวที่เมื่อละลายในน้ำแล้วสามารถแตกตัวเป็นไอออนประจุบวกหรือประจุลบและนำไฟฟ้าได้
ตัวอย่างเช่น โพแทสเซียมไอออน (K+) โซเดียมไอออน (Na+) และคลอไรด์ไอออน (Cl-) เป็นต้น ซึ่งไอออนเหล่านี้
มีบทบาทสำคัญในการควบคุมภาวะสมดุลของไอออนระหว่างประจุบวกกับประจุลบในของเหลวที่อยู่ภายในและ
ภายนอกเซลล์ของร่างกาย และอิเล็กโทรไลต์ยังหมายถึงสารละลายไอออนที่มีในเลือด เพื่อรักษาภาวะสมดุลกรด-ด่าง
ของเลือด(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก