Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Formalin / ฟอร์มาลิน

ฟอร์มาลิน คือสารละลายในน้ำของฟอร์มาลดีไฮด์ ความเข้มข้น 37-50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก หรืออาจเรียกว่า ฟอร์มอล (formol)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก