Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hydroxy propylcellulose / ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส

ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส เป็นอนุพันธ์อีเทอร์ของเซลลูโลส เมื่อละลายในน้ำจะได้สารละลายข้นหนืด นิยมใช้เป็นสารเพิ่มความหนืด สารเพิ่มความคงตัว และอิมัลซิไฟอิงเอเจนต์(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก