Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Mutagenicity / มิวแทจีนิซิตี

 มิวแทจีนิซิตี เป็นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีความผิดปกติของยีนที่อยู่ในโมเลกุลของดีเอ็นเอของเซลล์สิ่งที่มีชีวิต สารเคมีที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ เรียกว่า มิวทาเจน (mutagen) หรือสารก่อกลายพันธุ์ และกระบวนการที่เกิดขึ้น เรียกว่า มิวแทจีนีซิส(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก