Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Nucleotide / นิวคลีโอไทด์

นิวคลีโอไทด์ คือสารประกอบพิวรีนหรือพิริมิดีนเบส ที่ต่ออยู่กับน้ำตาลฟอสเฟต เป็นมอโนเมอร์ในโมเลกุลของกรดนิวคลีอิก ได้จากการไฮโดรไลซ์กรดนิวคลีอิก ในโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ไนโตรเจนเบส น้ำตาลไรโบส และหมู่ฟอสเฟต(เข้าชม 1 ครั้ง)

สมัครสมาชิก