Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Nutrition / โภชนาศาสตร์

โภชนาศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร สารอาหาร และสุขภาพของร่างกาย โดยกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของอาหารที่ควรบริโภค ชนิดและปริมาณสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับ การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารภายในร่างกาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดสารอาหาร เป็นต้น การได้รับอาหารที่ถูกสัดส่วนเหมาะสมตามความต้องการของร่างกายของแต่ละบุคคลแสดงว่ามีภาวะโภชนาการดี(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก