Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Peptide bond / พันธะเพปไทด์

พันธะเพปไทด์คือพันธะที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่แอมิโน (-NH2) กับหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) ระหว่างโมเลกุลของกรดแอมิโนตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไปได้เป็นพอลิเพปไทด์สายยาว พบในโมเลกุลของโปรตีน(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก