Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Pyrimidine / ไพริมิดีน

ไพริมิดีน เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดเฮเทอโรไซคลิกเบส มีคาร์บอน 5 อะตอม และมีไนโตรเจน 1 อะตอม
ไพริมิดีนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของกรดนิวคลีอิกเช่นเดียวกับพิวรีนเบส และเป็นเบสที่คู่กับพิวรีนในโมเลกุล
ของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ ได้แก่ ไซโทซีน ไทมีน และยูราซิล(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก