Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Pyruvic acid / กรดไพรูวิก

กรดไพรูวิก เป็นกรดคีโท (alpha-keto acid) ชนิดหนึ่งที่มีคาร์บอน 3 อะตอม พบอยู่ในเมแทบอลิซึมของทั้งแบบ
ที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน เป็นสารสุดท้ายในวิถีไกลโคไลซิส และเป็นสารเริ่มต้นเปลี่ยนเป็นแอซีทิลโคเอ
เพื่อส่งเข้าวัฎจักรเครบส์ต่อไป(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก