Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Taste panel / ผู้ทดสอบชิม

ผู้ทดสอบชิม คือกลุ่มบุคคลที่ผ่านหรือไม่ผ่านการฝึกฝนในการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสสำหรับอาหาร
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือเปรียบเทียบระหว่างชนิดของอาหาร เช่น ประเมินลักษณะเนื้อสัมผัส กลิ่น รสชาติ และสีของอาหาร เป็นต้น(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก