Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Particle size / ขนาดอนุภาค

ขนาดอนุภาค (particle size) หมายถึง ขนาด (size) ของแต่ละอนุภาค (particle)

การกำหนดขนาดอนุภาค

ขนาดของอนุภาคนิยมกำหนดด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางสมมูล (equivalent diameter) ของทรงกลม (sphear) ที่มีสมบัติเทียบ
เคียงกับอนุภาคนั้น

 (เข้าชม 349 ครั้ง)

สมัครสมาชิก