Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Colorant / สารสี

 

 สารสี (colorant) คือ สิ่งที่ใช้เพิ่มลงไปในสิ่งใดๆเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องสีในสิ่งนั้น,

colorant เป็นการสะกดแบบ อเมริกัน

ส่วน colourant เป็นการสะกดแบบ อังกฤษ

colorant สามารถนำมาใช้ในงานได้หลายอุตสาหกรรม และหลายรูปแบบ เช่น ในรูปแบบผงหรือของเหลว ในอุตสาหกรรมอาหารเราจะพบ colorant ทั้งในรูปแบบที่เป็นผงและของเหลว ซึ่งเรามักคุ้นเคยกับการเรียก colorant ในอุตสาหกรรมอาหารว่า pigments หรือ สีผสมอาหาร ซึ่งมีมากมายหลากหลายสี แต่สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ โดยวิธีการแบ่งมี 2 แบบคือ แบ่งตามสถานะ และแบ่งตามแหล่งที่มา ดังนี้ 

แบ่งตามสถาน

แบ่งตามสถานะ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ของแข็ง (solid)
2. ของเหลว (liquid)
Colorant ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของสารประเภทใดก็ตาม จะต้องมีขนาดโมเลกุลที่เล็กมาก สำหรับนำไปใช้เติม และทำให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับสิ่งที่เติม เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีที่ดี กลุ่มที่เป็นของแข็งมักพบในลักษณะที่เป็นผง (powder)  

 

แบ่งตามแหล่งที่มาแบ่งตาม แหล่งที่มา จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มเช่นกัน คือ

1. สีธรรมชาติ เป็นสีที่สกัดจากวัตถุอินทรีย์ตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ ใบไม้ พืชผลจากการเกษตร รวมทั้งบางส่วนจาก สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในธรรมชาติ ปัจจุบันมีการวิจัยมากมายที่พยายามคิดค้นวิธีการเพิ่มสมบัติของสีที่สกัดจากธรรมชาติ ให้มีความคงทนต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเพื่อการใช้งานได้ยาวนานที่สุด ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสี คือ แสง
2. สีสังเคราะห์ คือสีที่ผลิตได้จากกรรมวิธีการทางเคมี ไม่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร แต่สามารถใช้ได้ภายใต้กฏหมาย และ colorant ยังมีใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกนอกจากอาหาร เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ (textile) มักเรียกว่าสีย้อม (dyes), อุตสาหกรรมสีทาต่างๆ (paint) ที่เรียกว่า สีทาบ้าน เพราะอุตสาหกรรมสีประเภทนี้นิยมใช้ในการทาอาคารบ้านเรือน, อุตสาหกรรมการพิมพ์ colorant ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้คือ หมึกพิมพ์ (inks) 
 


(เข้าชม 63 ครั้ง)

สมัครสมาชิก