Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Air change rate / อัตราการหมุนเวียนอากาศ

อัตราการหมุนเวียนอากาศ (air change rate) หมายถึง ปริมาตรอากาศที่ไหลเข้าหรือไหลออกจากห้องใดห้องหนึ่งเทียบกับปริมาตรของห้องดังกล่าวในหนึ่งหน่วยเวลา (โดยทั่วไปจะหมายถึงในเวลา 1 ชั่วโมง)

อากาศที่ไหลเข้าหรือไหลออกจากบริเวณห้อง อาจเกิดจากความตั้งใจ เช่น การส่งอากาศเข้าไปด้วยพัดลมตามระบบท่อส่งอากาศหรือการดูดอากาศออกจากห้อง จากความไม่ตั้งใจ เช่น การรั่วซึม รั่วไหล ของอากาศเข้า/ออก ตรงบริเวณช่องเปิดต่างๆ หรือเกิดจากการเปิดช่องเปิด เช่น ประตูหรือหน้าต่าง ในบริเวณดังกล่าวก็ได้

อัตราการหมุนเวียนของอากาศ มีความสำคัญ คือ เป็นการระบายอากาศภายในห้องที่ไม่สะอาด เนื่องจากมีฝุ่น ผง ละออง กลิ่นไม่พึงประสงค์หรือสารเคมี ฯลฯ ออกไปจากบริเวณดังกล่าวด้วยการเติมอากาศใหม่ที่สะอาดเข้ามาแทนที่ ปริมาณอากาศใหม่ที่ส่งเข้ามาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อัตราการเกิดสิ่งสกปรกหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ ลักษณะงานในพื้นที่ดังกล่าว ระดับความสะอาดของห้อง เป็นต้น

อัตราการหมุนเวียนอากาศเกี่ยวข้องกับระดับความสะอาดห้องหรือนิยมเรียกว่า ห้องสะอาด (clean room) เนื่องจากการทำให้อากาศภายในห้องสะอาดต้องใช้อากาศใหม่เข้าไปแทนที่อากาศในห้อง ยิ่งระดับความสะอาดของห้องมาก อัตราการหมุนเวียนอากาศก็จะมากขึ้นไปด้วยและมีต้นทุนค่อนข้างสูงในการเตรียมอากาศดังกล่าว

หน่วยของ อัตราการหมุนเวียนอากาศ นิยมเทียบกับเวลา 1 ชั่วโมงและไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับ เช่น อัตราการหมุนเวียนของอากาศต่อชั่วโมง เท่ากับ 20 หมายถึง ในเวลา 1 ชั่วโมงจะมีอากาศถูกเติิมเข้าหรือดูดออกจากห้องเท่ากับ 20 เท่าของปริมาตรห้องดังกล่าว

ในอุตสาหกรรมอาหารไม่ได้ระบุอัตราการหมุนเวียนอากาศที่แน่ชัดดังนั้นอาจต้องปรึกษาผู้ออกแบบระบบปรับอากาศเพื่อออกแบบให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานในพื้นที่นั้น(เข้าชม 376 ครั้ง)

สมัครสมาชิก