Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Air humidity / ความชื้นในอากาศ

 

 

ความชื้นในอากาศ หมายถึง ไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ โดยไอน้ำดังกล่าวอยู่ในสถานะก๊าซ

ความชื้นหรือปริมาณไอน้ำในอากาศนิยมบอกค่าู่ใน 3 รูปแบบคือ

 

ความชื้นสมบูรณ์ (absolute humidity ) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศต่อ 1 หน่วยปริมาตรของอากาศ มีหน่วยเป็น กรัม/ลูกบาศก์เมตร ความชื้นสัมบูรณ์จะเปลี่ยนไปตามความดันอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity, RH) หมายุถึง อัตราส่วนระหว่างปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศขณะนั้นต่อปริมาณไอน้ำสูงสุดที่อากาศจะรับได้หรือปริมาณไอน้ำอิ่มตัว ณ อุณหภูมิเดียวกัน หรือหาค่าได้จากอัตราส่วนระหว่างความดันไอน้ำที่ในอากาศต่อความดันไอน้ำอิ่มตัว นิยมบอกค่าเป็นร้อยละ โดยที่ 100 %RH หมายถึง อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ อากาศไม่สามารถรับไอน้ำอีก หากมีไอน้ำเพิ่มขึ้นอีกจะเกิดเป็นหมอก หรือไอน้ำขนาดเล็กที่อยู่ในสถานะของเหลวกระจายในอากาศ

 

ความชื้นจำเพาะ (specific humidity) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอากาศต่อมวลของอากาศแห้งหรือมวลอากาศเพียงอย่างเดียว มีหน่วยคือ กรัมไอน้ำ/กรัมอากาศแห้ง

 

ความชื้นในอากาศ มีบทบาทสำคัญในกระบวนการระเหยของน้ำ หากความชื้นในอากาศต่ำความชื้นจากวัตถุในบริเวณน้ำจะระเหยได้เร็วเมื่อเปรียบเทียบกับการวางในบริเวณที่มีความชื้นในอากาศสูงกว่า หลักการดังกล่าวนำไปใช้ในการเก็บรักษาผัก ผลไม้ หรือ อาหารต่างๆ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการสูญเสียความชื้นในผัก ผลไม้ หรืออาหารเหล่านั้น

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความชื้นในอากาศสามารถใช้แผนภูมิไซโครเมทริกประกอบการพิจารณาได้ เพราะแสดงค่า ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นจำเพาะและปริมาตรจำเพาะของอากาศไว้ในแผนภูมิเดียวกัน ทำให้การพิจารณาสะดวกขึ้น

 

 (เข้าชม 286 ครั้ง)

สมัครสมาชิก