Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Cooling load factor / แฟกเตอร์ภาระการทำความเย็น

แฟกเตอร์ภาระการทำความเย็น (cooling load factor, CLF) คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่นำไปคำนวณหาค่าปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปรับอากาศให้มีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากการอมความร้อนของวัสดุหรืิอโครงสร้างในพื้นที่ปรับอากาศ ทำให้พื้นที่ภายนอกกับภายในบริเวณปรับอากาศมีอุณภูมิสูงสุดเหลื่อมเวลากัน ค่าแฟกเตอร์ภาระการทำความเย็นขึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของวัสดุโครงสร้าง ความหนา ทิศ วันเวลาที่ใช้คำนวณ ที่ตั้ง เป็นต้น(เข้าชม 149 ครั้ง)

สมัครสมาชิก