Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

off peak period / ช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำ

ช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำ (off peak period) หมายถึง ช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้งานไฟฟ้าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆ ของวัน การไฟฟ้าจึงพยายามจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหันมาใช้ไฟฟ้าในช่วงนี้มากขึ้นและพยายมให้ลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟสูงลง เพื่อลดภาระในการจัดหาและป้อนพลังไฟฟ้าให้ทันในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงนั้น

ด้วยการกำหนดราคาค่าไฟฟ้าในช่วงความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำ (off peak period) ให้มีราคาถูกกว่าช่วงเวลาอื่นๆ เพื่อจูงใจให้ใช้งานในช่วงเวลานี้มากขึ้น

 

สำหรับวิธีการคิดค่าไฟฟ้าอัตราตามช่วงเวลาของวัน ( Time of Day Rate : TOD)

วิธีนี้จะใช้คิดราคาค่าไฟฟ้าของครัวเรือนที่มีการใช้่ปริมาณไฟฟ้าไม่มาก

Off Peak คือ ช่วงเวลา 21.30 - 08.00 น. ของทุกวัน

 

สำหรับวิธีการคิดค่าไฟฟ้าอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ( Time of Use Rate : TOU )

เป็นวิธีคิดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้าน หน่วยงาน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้ไฟฟ้ามาก

Off Peak คือ ช่วงเวลา 22.00 - 09.00 น. ของวันจันทร์ - ศุกร์ และวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน วันแรงงานแห่งชาติ วันพืชมงคลที่ตรงกับ วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)

 

*ท่านสามารถทราบว่าบ้านหรือหน่วยงานของท่านคิดค่าไฟฟ้าด้วยวิธี TOD หรือ TOU ได้จากการดูที่บิลค่าไฟฟ้า

 

 

 (เข้าชม 236 ครั้ง)

สมัครสมาชิก