Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Shear test / การทดสอบแรงเฉือน

การทดสอบแรงเฉือน (shear test) เป็นการทดสอบเพื่อวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (texture analysis) ของอาหาร โดยการใช้
เครื่องมือวัด เป็นวิธีที่มักใช้กับอาหารที่เป็นเส้นใย เช่น เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ หรือผักบางชนิดที่เป็นเส้นใย
เช่น หน่อไม้ฝรั่ง

การทดสอบใช้แรงเฉือน (shear force) สูงสุดที่ใช้เฉือนวัสดุ มีความสัมพันธ์กับเนื้อสัมผัส คือ ความนุ่ม (tenderness)
ความเหนียว (toughness)

วิธีการทดสอบแรงเฉือน

วิธีทดสอบแรงเฉือนที่นิยมใช้เพื่อวัดเนื้อสัมผัสของอาหารได้แก่

  • Warner Bratzler shear test
  • Krammer shear test


(เข้าชม 228 ครั้ง)

สมัครสมาชิก