Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

แนวข้อสอบเรื่องโปรตีน ตอน 1

1 ข้อใดผิดเกี่ยวกับ โปรตีน

ก. โปรตีนคือพอลิเพปไทด์ (polypeptide)

ข. โปรตีนเป็นไบโอพอลิเมอร์ของกรดแอมิโนที่เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน

ค. ชนิด ลำดับ และจำนวนของ กรดแอมิโน ที่มาเชื่อมต่อกันทำให้เกิดโปรตีนชนิดต่างๆได้มากมายหลายชนิด

ง. โปรตีนประกอบด้วยธาตุหลักคือ คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน กำมะถัน

จ. ก และ ง

2. ข้อใดผิดเกี่ยวกับโปรตีน

ก. โปรตีนเป็นโครงสร้างหลักของร่างกายมนุษย์ มีมากเป็นอันดับสองรองจากน้ำ

ข. โปรตีน 1 กรัมให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี

ค. โปรตีนทุกชนิด คือ เอนไซม์ (enzyme)

ง. โปรตีน คือโครงสร้างส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อ ผิวหนัง ผม ขน เส้นเอ็น พังผึด ของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

จ. ข้อ ก และ ค

3. ข้อใดมีอาหารที่ไม่ใช่แหล่งของโปรตีน

ก. เนื้อสัตว์ ไข่ขาว น้ำนม

ข.เต้าหู้ มิโซะ (miso) โยเกิร์ต

ค. เนยแข็ง วุ้นเส้น ปลาทูน่า

ง. มาการีน ถั่วเหลือง มะพร้าว

จ. ข้อ ค และ ง

4 กรดแอมิโนที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ

ก. ไกลซีน (glycine)

ข. กลูตามีน (glutamine)

ค. แอสพาราจีน (asparagine)

ง. ทรีโอนีน (threonine)

จ. ลิวซีน (leucine)

5. กรดแอมิโนที่ชอบน้ำมีลักษณะอย่างไร

ก. เป็นกรดแอมิโนที่เป็นกรด

ข. เป็นกรดแอมิโนที่เป็นด่าง

ค. เป็นกรดแอมิโนที่มีขั้ว

ง. เป็นกรดแอมิโนที่มีประจุ

จ. ถูกทุกข้อ

6 ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของกรดแอสพาร์ติก (aspartic acid) คือ

        ก. ไม่ชอบน้ำ ไม่ละลายในน้ำ

ข. เป็นกรดแอมิโนที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย (non essential amino acid)

ค. เป็นส่วนประกอบสำคัญของแอสพาเทม (aspartame)

ง. เป็นกรดแอมิโนที่เป็นกรด

จ. ข้อ ค และ ง

7. ข้อใดผิดเกี่ยวกับ แอสพาเทม (aspartame)

ก. สารให้ความหวาน (sweetener) ที่ใช้แทนน้ำตาล

ข. ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive)

ค. เป็นส่วนผสมของอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

ง. มีความหวานสัมพัทธ์ (relative sweetness) 120-200

จ. เป็นคาร์โบไฮเดรต

8.  ข้อใดที่กรดแอมิโนทุกชนิดที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ

ก. ไลซีน (lysine) ไกลซีน (glycine) ซีสเตอีน (cysteine)

ข. ฮิสทิดีน (histidine) อาร์จินีน (arginine) กรดแอสพาติก (aspartic acid)

ค. โพรลีน (proline) อะลานีน (alanine) วาลีน (valine)

ง. ซิสเตอีน (cysteine) เมไทโอนีน (methionine) ซีสตีน (cystine)

จ. ไม่มีข้อใดถูก

9.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ branched-chain amino acid

        ก. กรดแอมิโน (amino acid) ที่มีหมู่ R เป็น กลุ่มไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสายยาว

        ข. เป็นกรดแอมิโนที่ชอบน้ำ

        ค. ได้แก่ leucine, isoleucine และ valine

        ง. เป็นกรดแอมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย (essential amino acid)

        จ. จำเป็นต่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สำหรับนักเพาะกาย

 

แนวข้อสอบเรื่องโปรตีน

10 ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. limiting amino acid หมายถึง กรดแอมิโนซึ่งเป็นกรดแอมิโนที่จำเป็นที่ขาดในอาหารบางชนิด

ข. ถั่วเหลืองขาดซิสเตอีน (cysteine) ส่วนข้าวโพด ข้าว และ ข้าวสาลี ขาดไลซีน (lysine)

ค. ไข่ เนื้อสัตว์ น้ำนม มีกรดแอมิโนที่จำเป็น (essential amino acid) ครบทุกชนิด

ง.  การทานเจโดยรับประทานถั่วเมล็ดแห้ง และเมล็ดธัญพืชที่หลากหลายชนิดช่วยทำให้ได้กรดแอมิโนที่จำเป็นเทียบเท่าโปรตีนจากสัตว์

จ.  ถูกทุกข้อ

11. ข้อใดผิดเกี่ยวกับกรดแอมิโนที่เป็นกรด

ก. เป็นกรดแอมิโนที่ชอบน้ำ

ข. เป็นกรดแอมิโนมีหมู่คาร์บอกซิล (COOH) มากกว่า 1 หมู่

ค. ทุกชนิดเป็นกรดแอโนที่จำเป็นต่อร่างกาย

ง. ได้แก่ กรดแอสพาร์ติก (aspartic acid) กรดกลูตามิก (glutamic acid)

จ. เป็นกรดแอมิโนที่มีประจุเป็นลบ

12. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกรดกลูตามิก (glutamic acid)

ก. เป็นกรดแอมิโนที่เป็นกรด

ข. ชอบน้ำมากละลายในน้ำได้ดี

ค. มีความสัมพันธ์กับรสอูมามิ (umami)

ง. พบมากในสาหร่าย มะเขือเทศ หอยเชลล์

จ. เป็นกรดแอมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย (essential amino acid)

13. ข้อใดผิดเกี่ยวกับกรดแอมิโนที่เป็นด่าง

ก. เป็นกรดแอมิโนที่ชอบน้ำมาก ละลายในน้ำได้ดี

ข. เป็นกรดแอมิโนที่มีประจุเป็นบวก

ค. ทุกชนิดเป็นกรดแอมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย

ง  หมู่ R มีหมู่ amine (-NH2) ได้แก่ lysine, arginine หรือ histidine

จ. ถูกทุกข้อ (ไม่มีข้อผิด)

14.  ข้อใดผิดเกี่ยวกับฮิสทิดีน (histidine)

ก. เป็นกรดแอมิโนที่จำเป็น (essential amino acid)

ข. เป็นกรดแอมิโนที่เป็นเบส หมู่ R มีหมู่ amine (-NH2)

ค. เป็นกรดแอมิโนที่มีประจุลบ ละลายในน้ำได้ดีมาก

ง. เป็นสารตั้งต้นของฮิสทามีน (histamine)

จ. พบมากในอาหารทะเล

15 ข้อใดผิดเกี่ยวกับฮิสทามีน (histamine)

ก. สารเอมีนที่จะสร้างและหลั่งออกมาเมื่อเกิดอาการแพ้

ข. เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางชีวภาพ

ค. อาจเรียกว่า สคอมโบรทอกซิน (scombrotoxin)

ง.  อาการพิษที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปวดศีรษะ หน้าแดง ร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมาก เป็นตะคริว และท้องร่วง

จ. ไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนระหว่างการหุงต้ม

16. ข้อใดเป็นแหล่งอาหารที่มีโอกาสพบฮิสทามีน (histamine)

ก. พบในปลาทะเลและอาหารทะเลที่เน่าเสียเนื่องจากจุลินทรีย์ (microbial spoilage)

ข. ไวน์แดง

ค. น้ำปลา

ง. เนยแข็ง

จ. ถูกทุกข้อ

17 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของโพรลีน (proline)

ก. เป็นกรดแอมิโนที่ไม่มีขั้ว

ข. เป็นกรดแอมิโนที่ไม่ชอบน้ำ

ค. เป็นกรดแอมิโนที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอลลาเจน (collagen)

ง. เป็นกรดแอมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย (essential amino acid)

จ. ถูกทุกข้อ

18. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ acrylamide

ก. เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดแอมิโนแอสพาราจีน (asparagine) และน้ำตาลรีดิวซ์ (reducing sugar)

ข. เป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองและมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

ค. จัดเป็นอันตรายทางเคมี (chemical hazard)

ง.  พบในอาหารที่มีความชื้นต่ำ ทำให้สุกด้วยความร้อนสูงกว่า 120 องศาเซลเซียส เช่น การทอด (frying) การอบ (baking) เช่น มันฝรั่งทอดกรอบ

จ. ถูกทุกข้อ

19 ปลาในตระกูล Scombridae และ Scomberosocidae

ก. มีกรดแอมิโนฮิสทิดีน (histidine) สูง

ข. มีโอกาสเกิด scombrotoxin เนื่องจากฮิสทามีน (histamine)

ค. ได้แก่ ปลาทูน่า (tuna) ปลาซาร์ดีน (sardine)  ปลาแมกเคอเรล (mackerel)

ง.  ข้อ ก และ ข

จ.  ถูกทุกข้อ

20.  ข้อใดผิดเกี่ยวกับซีสเตอีน (cysteine)

ก. เป็นกรดแอมิโนที่มีกัมมะถันเป็นองค์ประกอบ

ข. เป็นกรดแอมิโนที่เป็นกลาง ที่มีหมู่ R มีขั้วชอบน้ำ

ค. ซิสเตอีน 2 โมเลกุลรวมตัวกันด้วยพันธะไดซัลไฟด์ (S-S : disulfide bond) ได้เป็นโมเลกุลของซีสตีน (cystine)

ง. เป็นกรดแอมิโนที่ไม่จำเป็น (non essential amino acid) ที่ร่างกายสร้างเองได้จาก methionine

จ. ถูกทุกข้อ

 

ต่อ แนวข้อสอบเรื่องโปรตีน ตอน 2(เข้าชม 560 ครั้ง)

สมัครสมาชิก