Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Floc / ฟล็อก หรืออนุภาคที่ตกตะกอน

 

Flocculation คือการที่สารแขวนลอยรวมตัวเหกันป็นกลุ่มก้อนมีขนาดใหญ่ เช่น ในกระบวนการหมักเบียร์ ( beer) ภายหลังการหมัก เซลล์ของยีสต์ (yeast) จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและตกตะกอน  หรือการจับตัวกันของอนุภาคขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่ขึ้น อนุภาคที่มีขนาดใหญ่จะตกตะกอนได้ง่าย ซึ่งอนุภาคขนาดใหญ่นี้เรียกว่า Floc 


(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก