Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Solution / สารละลาย

สารละลาย หมายถึงของผสมท่ีมีสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ในสารละลายจึงแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ตัวทำละลาย (solvent) และตัวถูกละลาย (solute)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก