Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Deformation ratio / อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

อัตราส่วนระยะทางที่กดตัวอย่างจนถึงค่าสูงสุดต่อความหนาเริ่มต้นตามแนวแรงของตัวอย่าง เป็นความเครียดของวัสดุขณะทดลอง(เข้าชม 29 ครั้ง)

สมัครสมาชิก