Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Filled milk / นมแปลงไขมัน

Filled milk (นมแปลงไขมัน) เป็นผลิตภัณฑ์นมโค เช่น นมสด นมผง นมข้นหรือนมคืนรูป เป็นต้น ซึ่งใช้ไขมันชนิดอื่นบางส่วนหรือทั้งหมดทดแทนไขมันนม หรือมันเนยที่มีอยู่ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม น้ำมันข้าวโพด เป็นต้น อาจเติมวัตถุอื่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการชนิดอื่นอีกด้วยก็ได้ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้อาจแบ่งเป็น 4 ประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2522) และฉบับที่ 149 (พ.ศ. 2536) คือ

1. นมแปลงไขมันธรรมดา มีน้ำนมไม่รวมไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 ของน้ำหนัก และไขมันทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.2 ของน้ำหนัก รวมทั้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานเช่นเดียวกับนมสดผ่านความร้อน นมผงแปลงไขมัน มีไขมันทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของน้ำหนัก รวมทั้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานเช่นเดียวกับนมผง

2. นมข้นแปลงไขมันไม่หวาน มีน้ำนมไม่รวมไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 17.5 ของน้ำหนัก และไขมันทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของน้ำหนัก รวมทั้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานเช่นเดียวกับนมข้นไม่หวาน

3. นมข้นแปลงไขมันหวาน มีน้ำนมไม่รวมไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก และไขมันทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของน้ำหนัก รวมทั้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานเช่นเดียวกับนมข้นหวาน

4. นมแปลงไขมันธรรมดา นมผงแปลงไขมัน นมข้นแปลงไขมันไม่หวาน ต้องแสดงข้อความบนฉลากว่า "อย่าใช้เลี้ยงทารก" ของบรรจุภัณฑ์ ส่วนบรรจุภัณฑ์ของนมข้นแปลงไขมันหวาน ต้องแสดงข้อความบนฉลากว่า "อย่าใช้เลี้ยงทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี(เข้าชม 167 ครั้ง)

สมัครสมาชิก