Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

น้ำกะทิกล่องยูเอชที

น้ำกะทิกล่องยูเอชที เป็นน้ำกะทิผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยระบบความร้อนสูงระยะเวลาสั้น (140-145 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10-15 วินาที) แล้วบรรจุในกล่องที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว เวลาให้ความร้อนสั้น ทำให้คงสภาพคล้ายคลึงน้ำกะทิสดมาก แต่อายุการเก็บรักษาจะสั้นกว่าแบบบรรจุกระป่อง และการบรรจุในกล่องกระดาษไม่แข็งแรงเท่ากระป๋อง จึงอาจมีการเน่าเสียเกิดขึ้นจากกล่องกระดาษชำรุดได้(เข้าชม 22 ครั้ง)

สมัครสมาชิก