Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Risk / ความเสี่ยง

 

ความเสี่ยง (risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดอันตราย

มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety) เช่น HACCP ได้พิจารณแบ่งระดับความเสี่ยง

- ความเสี่ยงสูง (high risk) คือมีโอกาสมากที่จะเกิดอันตรายในอาหาร

- ความเสี่ยงปานกลาง (medium risk) คือมีโอกาสปานกลางที่จะเกิดอันตรายในอาหาร

- ความเสี่ยงต่ำ (low risk) คือมีโอกาสน้อยที่จะเกิดอันตรายในอาหาร(เข้าชม 40 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก