Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Mogroside / โมโกรไซด์

โมโกรไซด์ (Mogroside) คือสารให้ความหวานตามธรรมชาติ เป็นสารที่สกัดจากหล่อฮั่งก้วย (Siraitia grosvenori)

หล่อฮั้งก้วย

โมโกรไซด์ เป็นสารในกลุ่ม ไตรเทอร์พีนไกลโคไซด์ (triterpene glycosides) มีความหวานสัมพัทธ์ (relative sweetness) 300 กล่าวคือมีความหวานมากกว่าน้ำตาลซูโครส (sucrose) 300 เท่า แต่ให้พลังงานน้อยมาก และไม่มีผลกระทบต่อระดับอินซูลินในกระแสเลือด ใช้เป็นสารให้ความหวาน (sweetener) สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน(เข้าชม 50 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก