Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Response time / ช่วงเวลาการตอบสนอง

ช่วงเวลาการตอบสนอง (response time) คือ ช่วงเวลาที่เครื่องมือวัด (instrument) ใช้เวลาในการอ่านค่าจริง โดยช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายส่วน สำหรับช่วงเวลาการตอบสนองของการวัดอุณหภูมิ (temperature measurement) ด้วยเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) และอาร์ทีดี (RTD) มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องดังนี้

  • การเชื่อมต่อจุดวัดของเทอร์โมคัปเปิล การเชื่อมต่อจุดวัดมีหลายแบบ เช่น การเชื่อมปลายจุดวัดแบบบิดเป็นเกลียวแล้วเชื่อมปลายไว้แบบหยาบ ๆ เป็นรูปแบบของเทอร์โมคัปเปิลที่ส่วนใหญ่ผู้ใช้งานเชื่อมต่อเอง การเชื่อมปลายจุดวัดแบบ Bead มีลักษณะการเชื่อมที่จุดต่อกลมแบบลูกปัด และการเชื่อมปลายจุดวัดแบบ Butt มีลักษณะการเชื่อมกลมเรียบเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นเทอร์โมคัปเปิลเดิม เป็นต้น โดยการเชื่อมต่อจุดวัดแบบ Butt ดีที่สุด เนื่องจากจุดเชื่อมต่อมีขนาดเล็กที่สุด ทำให้เวลาหน่วงน้อยกว่าแบบอื่น ๆ โดยแบบบิดเป็นเกลียวให้เวลาหน่วงมากที่สุดเนื่องจากมีจุดต่อขนาดใหญ่
  • ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำเทอร์โมเวลล์ (thermowell) โพรบ (probe) ชีตเทอร์โมคัปเปิล (sheath thermocouple) และชีตอาร์ทีดี (sheath RTD) วัสดุแต่ละชนิดที่ใช้ทำเทอร์โมเวลล์และโพรบ มีค่าการนำความร้อนที่ไม่เท่ากัน จึงส่งผลให้มีช่วงเวลาหน่วงไม่เท่ากัน เช่น เซรามิกเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะอุณหภูมิสูงและในงานที่มีสภาพการกัดกร่อน ส่วนสแตนเลสเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีข้อดีหลายประการได้แก่ ใช้ในสภาวะแวดล้อมที่กัดกร่อนได้ ใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูงและเย็นจัดได้ มีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับมวล และเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เช่น ในกระบวนการฆ่าเชื้อ เนื่องจากไม่ปนเปื้อนและไม่ทำปฏิกิริยา
  • ขนาดของเทอร์โมเวลล์/โพรบ เทอร์โมเวลล์/โพรบขนาดเล็กมีช่วงเวลาหน่วงน้อย เนื่องจากเทอร์โมเวลล์/โพรบที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาในการรับและคายปริมาณความร้อนมากกว่าขนาดเล็กสำหรับการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิที่เท่ากัน
  • พื้นที่ว่าง (Air Space) ที่กล่าวถึงคือ ช่องว่างระหว่างเทอร์โมเวลล์กับตัวเทอร์โมคัปเปิล/อาร์ทีดี โดยช่วงเวลาหน่วงเพิ่มขึ้นตามขนาดของช่องว่าง เนื่องจากอากาศไม่ใช่ตัวนำความร้อนที่ดี ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงต้องลดขนาดของช่องว่างให้แคบที่สุด สำหรับเทอร์โมคัปเปิลบางตัวบริเวณชีตมีสปริงดันให้ตัวติดกับเทอร์โมเวลล์ตลอดเวลา หรือการเติมน้ำมันหรือผงแกรไฟต์หรือใช้จาระบีชนิดทนความร้อนผสมกับผงแกรไฟต์เติมลงไปในช่องเพื่อลดช่องว่างนี้ แต่ต้องมั่นใจว่าอุณหภูมิในสภาวะการใช้งานไม่สูงหรือต่ำจนทำให้สิ่งที่เติมลงไปเกิดการเปลี่ยนสถานะ เช่น น้ำมันเดือดหรือแข็งตัว และสิ่งที่เติมลงไปต้องไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับเทอร์โมเวลล์และเครื่องมือวัด
  • ความเร็วของของไหล ของไหลที่ไหลผ่านโพรบด้วยความเร็วสูงจะช่วยเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อนจากของไหลไปสู่เครื่องมือวัด ทำให้ค่าเวลาหน่วงลดต่ำลง โดยความเร็วของของไหลต้องไม่มากเกินขีดจำกัดความทนทานของตัวเทอร์โมเวลล์หรือโพรบ
  • ความหนาแน่นของของไหล ความหนาแน่นของของไหลที่ไหลผ่านเครื่องมือวัดอุณหภูมิมีผลต่อช่วงเวลาหน่วง โดยของไหลที่มีความหนาแน่นสูงส่วนมากมีค่าความจุความร้อนจำเพาะสูงกว่าของไหลที่มีความหนาแน่นต่ำ การถ่ายเทความร้อนให้กับเครื่องมือวัดอุณหภูมิจึงเป็นไปได้เร็ว ส่งผลให้ช่วงเวลาหน่วงลดต่ำลง
  • การติดตั้งที่ถูกต้อง การติดตั้งที่ถูกต้องช่วยให้ผลการวัดรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น โดยพฤติกรรมการไหลของของไหลมีความเร็วเป็นศูนย์ที่ผิวท่อและเพิ่มขึ้นเมื่อมีระยะห่างจากผิวท่อมากขึ้น จุดที่มีความเร็วสูงสุด คือ ที่จุดศูนย์กลางท่อ ดังนั้น ควรติดตั้งตำแหน่งจุดวัดให้บริเวณปลายของเทอร์โมเวลล์/โพรบ อยู่ในบริเวณที่มีอัตราการไหลสูงสุด (กึ่งกลางท่อ) 

 

 

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก