Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

กลิ่นสังเคราะห์ / Synthetic flavor

กลิ่นสังเคราะห์ หมายถึง วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (flavoring agent) ที่ได้จากวัตถุที่ยังไม่เคยพบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ปกติมนุษย์ใช้บริโภค และให้ความหมายรวมถึงวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์ ที่มีวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ หรือวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสเลียนแบบธรรมชาติผสมอยู่ด้วย เช่น วานิลลิน (vanillin) เป็นวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์ที่มีกลิ่นคล้ายกลิ่นวานิลลาที่ได้จากการสกัดธรรมชาติ(เข้าชม 277 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก