Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Salty / รสเค็ม

รสเค็ม เป็นรสพื้นฐาน (basic taste) เซลล์รับรสเค็มบนลิ้นอยู่บริเวณปลายลิ้นและด้านข้างของลิ้น รสเค็มถูกกระตุ้นด้วยเกลือ

รสเค็มในอาหาร เกิดจากการปรุงรสด้วยเกลือ หรือเครื่องปรุงรสที่มีเกลือเป็นส่วนผสม เช่น

 (เข้าชม 3 ครั้ง)

สมัครสมาชิก