Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Plastic bag / ถุงพลาสติก

ถุงพลาสติก (plastic bag) คือ ถุงที่ทำจากฟิมส์พลาสติก (plastic film) ขึ้นรูป ด้วยการปิดผนึกให้มีรูปร่างเป็นถุง มีช่องว่างภายในสำหรับบรรจุ ถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพืิ่อบรรจุอาหารหลายประเภท เช่น อาหารแห้ง (dried food) อาหารแช่เยือกแข็ง (frozen food) ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (bakery) เป็นต้น

ฟิมส์พลาสติกที่ใช้ผลิตถุงพลาสติก สำหรับบรรจุอาหารมีหลายชนิด เช่น PP, LDPE, HDPE หรือ เป็นวัสดุเชื่อมประสาน (laminate)(เข้าชม 4 ครั้ง)

สมัครสมาชิก