Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

descriminative test / การทดสอบเชิงพรรณา

การทดสอบเชิงพรรณา (Descriptive test) เป็นวิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) โดยใช้ผู้ชิม ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกฝนมาอย่างดี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อจัดทำเค้าโครงลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์

วิธีการทดสอบ

  • Flavour Profile Method
  • Texture Profile Method
  • Quantitative Descriptive Analysis (QDA)

การนำไปใช้ประโยชน์

  • การควบคุมคุณภาพ
  • ศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์


(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก