Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

น้ำย่อยจากตับอ่อน

 

 น้ำย่อยจากตับอ่อนมีลักษณะเป็นของเหลวที่ไม่ข้น ไม่เหนียว ประกอบด้วยน้ำ โปรตีน สารอินทรีย์ชนิดต่างๆ และไอออน
เช่น โซเดียมไอออน (Na+) โพแทสเซียมไอออน (K+) ไบคาร์บอเนตไอออน (HCO3- ) และคลอไรด์ไอออน (Cl- ) เป็นส่วนใหญ่
และมีพวกแคลเซียมไอออน (Ca+2) สังกะสีไอออน (Zn+2) ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (HPO4-2) และซัลเฟตไอออน (SO4-2)
เป็นส่วนน้อย น้ำย่อยจากตับอ่อนมีค่าพีเอชเป็นด่างประมาณ 7.5-8.0 ในน้ำย่อยมีโปรตีนเป็นเอนไซม์หลายชนิด ซึ่งหลั่งออกมา
ในรูปที่ยังทำงานไม่ได้ เรียกว่า ไซโมเจน(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก