Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

กระบวนการดูดซึมสารอาหาร

 

 กระบวนการดูดซึมสารอาหาร

ธรรมชาติของการดูดซึมสารอาหาร เป็นกระบวนการที่สารอาหารต่างๆ เคลื่อนย้ายจากช่องในลำไส้เล็กเข้าสู่ระบบหมุนเวียน
โลหิต หรือระบบน้ำเหลือง เรียกว่า การดูดซึม มีผลทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น กระบวนการดูดซึมสารอาหารส่วนใหญ่
เป็นกระบวนการที่ใช้พลังงาน (active process) และเป็นกระบวนการเลือกสรร (selective process) อีกด้วย เช่น น้ำตาลกลูโคส
จะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ทั้งหมด ขณะที่สารอื่นๆ เช่น แคลเซียม หรือเหล็ก จะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียน
โลหิตในปริมาณเท่าที่ร่างกายต้องการเท่านั้น(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก