Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

คุณภาพของโปรตีน

คุณภาพของโปรตีนหมายถึงความสามารถของสารอาหารโปรตีนที่ร่างกายได้รับจะให้กรดแอมิโนเพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกายได้มากน้อยเท่าใด อาหารแต่ละชนิดจะมีปริมาณโปรตีนแตกต่างกัน บางชนิดมีปริมาณโปรตีนมาก เช่น ถั่วลิสง
มีปริมาณโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่แอปเปิลมีโปรตีนต่ำมากเพียง 0.2 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสวยมีโปรตีน 2.0 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคุณภาพของโปรตีนไม่ได้พิจารณาเฉพาะปริมาณของโปรตีนที่มีอยู่ในอาหารเท่านั้น แต่จะต้อง
พิจารณาถึงความสามารถของโปรตีนชนิดนั้นๆ ว่าจะช่วยทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตและมีสุขภาพดี ซึ่งจะใช้ชนิดและ
ปริมาณของกรดแอมิโนจำเป็น (essential amino acid) เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินคุณภาพของโปรตีนในอาหาร


ตัวอย่างเช่น เจลาตินเป็นโปรตีนที่ได้จากการสลายโมเลกุลของโปรตีนคอลลาเจนด้วยความร้อน โปรตีนเจลาตินมีจำหน่าย
ในรูปของเจลาตินบริสุทธิ์ที่เป็นผง และนำมาใช้เป็นสารเพิ่มความหนืดในอาหาร แต่จะไม่นำเจลาตินมาใช้เป็นแหล่งสำคัญ
ของโปรตีนให้แก่ร่างกาย เพราะโปรตีนเจลาตินจัดเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพต่ำ เนื่องจากมีองค์ประกอบของกรดแอมิโนชนิด
ไม่จำเป็น (nonessential amino acid) เป็นส่วนใหญ่ และขาดกรดแอมิโนจำเป็น เช่น ทริพโตเฟน จึงไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
คือไม่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพดี(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก