Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

แหล่งของฟอสฟอรัสในอาหาร

แหล่งของฟอสฟอรัสในอาหาร

               อาหารที่มีปริมาณแคลเซียมและโปรตีนสูงจะมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงด้วย แหล่งของฟอสฟอรัสในอาหาร
ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่วต่างๆ ไข่ เนยแข็ง น้ำนม และเครื่องดื่มน้ำอัดลม ส่วนผักและผลไม้มีปริมาณฟอสฟอรัสน้อยกว่า
อาหารชนิดอื่น ถ้าร่างกายได้รับอาหารที่มีแคลเซียมและโปรตีนอย่างเพียงพอ จะได้รับฟอสฟอรัสเพียงพอด้วย

                อัตราส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสในอาหารที่ดีควรจะเป็น 1:1 แต่อาหารอเมริกันมี อัตราส่วนเป็น 1:2.8
แสดงว่ามีฟอสฟอรัสมากเกินไป จะทำให้การดูดซึมของแคลเซียมลดลง

                อาหารที่มีฟอสฟอรัส  เช่น ธัญชาติ เนื้อปลา โยเกิร์ต เมล็ดทานตะวัน ถั่วลิสง มันฝรั่ง ข้าวโพด ถั่วต่างๆ
และบร๊อกโคลี ดังนั้นร่างกายจึงมีโอกาสขาดฟอสฟอรัสได้ยาก เด็กทารกที่ได้รับอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง อาจได้รับ
ฟอสฟอรัสเกินความต้องการได้ ฟอสฟอรัสในอาหารทั้งเซลล์พืชและสัตว์จะจับรวมอยู่กับแคลเซียมประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์
ที่เหลืออยู่ในรูปฟอสเฟต(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก