Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การดูดซึมแมกนีเซียม

แมกนีเซียมถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยการขนย้ายที่อาศัยพลังงาน (active transport) มีการแย่งที่ตำแหน่งของตัวพา
(carrier site) กับแคลเซียม ดังนั้นการได้รับอาหารที่มีแคลเซียมหรือแมกนีเซียมมากเกินไป จะมีผลกระทบต่อการดูดซึม
ของอีกแร่ธาตุหนึ่ง ภาวะความเป็นกรดจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมและแมกนีเซียม แต่การมีออกซาเลตหรือกรดไฟทิก
จะลดการดูดซึมของแร่ธาตุทั้งสอง วิตามินดีและพาราไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งช่วยในการดูดซึมแคลเซียมจะไม่มีผลต่อการดูดซึม
ของแมกนีเซียม การดูดซึมแมกนีเซียมยังขึ้นอยู่กับปริมาณที่ร่างกายได้รับ แมกนีเซียมถูกดูดซึมได้ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์
ของที่ได้รับจากอาหาร ถ้าได้รับมากการดูดซึมจะลดลงเหลือประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าได้รับน้อยการดูดซึมจะเพิ่มขึ้น
เป็น 75 เปอร์เซ็นต์

ในคนปกติ แมกนีเซียมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย จะถูกขับออกมาในปัสสาวะประมาณ 35-40 เปอร์เซ็นต์ของที่ได้รับ
ในแต่ละวัน (ประมาณ 100-200 มิลลิกรัม) ส่วนแมกนีเซียมที่ไม่ถูกดูดซึมจะปนออกมากับอุจจาระ ในภาวะที่ร่างกายขาด
แมกนีเซียมหรือได้รับจากอาหารไม่เพียงพอ แมกนีเซียมจะถูกดึงออกมาจากกระดูกเพื่อช่วยรักษาภาวะสมดุลของ
แมกนีเซียมในเลือด ไตและลำไส้เล็กจะควบคุมไม่ให้เกิดการสูญเสียแมกนีเซียมออกจากร่างกาย โดยไตจะช่วยดูดซึม
แมกนีเซียมกลับสู่ร่างกายด้วย(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก