Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

หน้าที่ของแมกนีเซียม

หน้าที่ของแมกนีเซียม

แมกนีเซียมมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของหัวใจ การหดตัวของกล้ามเนื้อ การส่งสัญญาณทำงานของเซลล์ประสาท
ซึ่งทำงานร่วมกับแคลเซียม และยังมีหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น หรือเร่งการทำงานของเอนไซม์ต่างๆ ในเมแทบอลิซึม เช่น
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน (oxidative phosphorylation) เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีน โดยช่วย
ในการรวมตัวของไรโบโซม และเป็นตัวเร่งการทำงานของเอนไซม์แฮกโซไคเนส ฟรักโทไคเนส ไพรูวิกคาร์บอกซิเลส
ไพรูวิกออกซิเดส ครีเอตีนไคเนส ไดฟอสโฟไพริดีนนิวคลีโอไทด์ฟอสฟอริเลส และโคเอนไซม์เอ

แมกนีเซียมทำงานร่วมกับแคลเซียมในการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อ โดยแคลเซียมจะช่วยในการหดตัว
และแมกนีเซียมจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว จึงต้องทำงานร่วมกัน และยังช่วยต้านการสลายแคลเซียมออกจาก
สารอีนาเมล (enamel) ที่เคลือบฟัน

แมกนีเซียมช่วยในการทำงานของเอนไซม์มากกว่า 300 ชนิด จำเป็นต่อการปล่อยและการใช้ประโยชน์ของเอนไซม์
ที่ได้จากเมแทบอลิซึมของสารอาหาร นอกจากนี้แมกนีเซียมยังมีอยู่ในของเหลวทั่วร่างกาย (body fluid) เพื่อช่วย
ในการทำหน้าที่ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ และอยู่ภายในเซลล์ช่วยในการสังเคราะห์ ATP และเป็นโคแฟคเตอร์
ของเอนไซม์ต่างๆ

แมกนีเซียมมีผลกระทบโดยตรงต่อเมแทบอลิซึมของโพแทสเซียม แคลเซียม และวิตามินดี มีบทบาทสำคัญในเซลล์
ของเนื้อเยื่อต่างๆ ในกระบวนการสร้างโปรตีน และจำเป็นต่อการปล่อยพลังงานภายในเซลล์ แมกนีเซียมจึงมีหน้าที่
สำคัญ 3 ประการ คือ

  1. ควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ
  2. ควบคุมการส่งต่อ หรือการถ่ายทอดสัญญาณกระตุ้นประสาท
  3. ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นของเอนไซม์หลายชนิดในเมแทบอลิซึม

เนื้อเยื่อต่างของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ หัวใจ ตับ และเนื้อเยื่ออื่นๆ และอยู่ในของเหลวต่างๆ
ในร่างกายมีแมกนีเซียมประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก