Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ปริมาณเหล็กที่ร่างกายควรได้รับ

 

                     เด็กทารกและเด็กวัยเจริญเติบโต ควรได้รับเหล็กเป็นจำนวนมากกว่าผู้ใหญ่ เพื่อเพิ่มปริมาณของเลือดระหว่าง
การเจริญเติบโต และผู้หญิงควรได้รับมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ปริมาณเหล็กที่ร่างกายควรได้รับ มีดังนี้

                     เด็กแรกเกิด – 1 ปี                                                ควรได้รับวันละ                      6        มิลลิกรัม

                     เด็กผู้ชาย – หญิง อายุ 1 – 3 ปี                              ควรได้รับวันละ                      7        มิลลิกรัม

                            อายุ 3 – 7 ปี                                                    ควรได้รับวันละ                   8        มิลลิกรัม

                            อายุ 7 – 9 ปี                                                    ควรได้รับวันละ                  10       มิลลิกรัม

                            อายุ 9 – 12 ปี                                                  ควรได้รับวันละ                  13       มิลลิกรัม

                            อายุ 12 – 15 ปี                                                ควรได้รับวันละ                  14       มิลลิกรัม

                            อายุ 15 – 18 ปี                                                ควรได้รับวันละ                  15       มิลลิกรัม

                     ผู้ชาย                                                                     ควรได้รับวันละ                  10       มิลลิกรัม

                     ผู้หญิงอายุ 18 – 55 ปี                                             ควรได้รับวันละ                  12       มิลลิกรัม

                     ผู้หญิงอายุ 55 ปีขึ้นไป                                             ควรได้รับวันละ                  10       มิลลิกรัม

                     หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร                                 ควรได้รับวันละ                  15       มิลลิกรัม(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก