Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

พิษของฟลูออไรด์

พิษของฟลูออไรด์

คนที่ดื่มน้ำชาเป็นประจำทุกวัน อาจทำให้ร่างกายได้รับฟลูออไรด์มากเกินพอและเกิดพิษเรื้อรังของฟลูออไรด์ได้ เช่น
ทำให้เกิดฟลูออโรซิส มีการเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ของกระดูก ไต เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ เด็กที่ฟันเกิดมอตลิง
แสดงว่าได้รับฟลูออไรด์สูงถึง 2-8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว ส่วนพิษเฉียบพลันของฟลูออไรด์ ทำให้เกิดอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง มีภาวะเป็นกรด และหัวใจเต้นผิดปกติ ถ้าได้รับโซเดียมฟลูออไรด์สูงถึง 5-10 กรัม อาจตายได้(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก